Select Page

ผมอิสสระ วิริยะพณิชกิจ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี สำหรับท่านที่ต้องการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ หรือบริการด้านโลจิสติกส์อื่นๆ แบบครบวงจร พร้อมดูแลแนะนำทุกขั้นตอนบริการอย่างมืออาชีพให้คุณ

Sea Freight

Air Freight

Project cargo

CROSS BORDER TRANSPORT

MULTI-MODAL TRANSPORT

WAREHOUSE & DISTRIBUTION MANAGEMENT

LEO SELF STORAGE & E-FULFILLMENT CENTER

CUSTOMS BROKER

บริการส่งพัสดุไปประเทศตะวันออกกลาง

บริการครบวงจรด้านการนำเข้าสินค้า ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ใกล้หรือไกล เรามั่นใจว่าบริการนำเข้า ของเรา รวดเร็วกว่า ง่ายกว่าและปลอดภัยกว่าใคร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมแก้ปัญหาให้คุณด้านเอกสาร รวมถึงการเดินพิธีการนำเข้าผ่านศุลกากร พร้อมบริการส่งตรงทั่วไทยถึงหน้าบ้านคุณ

บริการส่งพัสดุไปแคนาดา

บริการครบวงจรด้านการนำเข้าสินค้า ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ใกล้หรือไกล เรามั่นใจว่าบริการนำเข้า ของเรา รวดเร็วกว่า ง่ายกว่าและปลอดภัยกว่าใคร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมแก้ปัญหาให้คุณด้านเอกสาร รวมถึงการเดินพิธีการนำเข้าผ่านศุลกากร พร้อมบริการส่งตรงทั่วไทยถึงหน้าบ้านคุณ

บริการส่งพัสดุไปฮ่องกง

บริการครบวงจรด้านการนำเข้าสินค้า ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ใกล้หรือไกล เรามั่นใจว่าบริการนำเข้า ของเรา รวดเร็วกว่า ง่ายกว่าและปลอดภัยกว่าใคร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมแก้ปัญหาให้คุณด้านเอกสาร รวมถึงการเดินพิธีการนำเข้าผ่านศุลกากร พร้อมบริการส่งตรงทั่วไทยถึงหน้าบ้านคุณ

บริการส่งพัสดุไปเกาหลีใต้

บริการครบวงจรด้านการนำเข้าสินค้า ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ใกล้หรือไกล เรามั่นใจว่าบริการนำเข้า ของเรา รวดเร็วกว่า ง่ายกว่าและปลอดภัยกว่าใคร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมแก้ปัญหาให้คุณด้านเอกสาร รวมถึงการเดินพิธีการนำเข้าผ่านศุลกากร พร้อมบริการส่งตรงทั่วไทยถึงหน้าบ้านคุณ

บริการส่งพัสดุไปจีน

บริการครบวงจรด้านการนำเข้าสินค้า ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ใกล้หรือไกล เรามั่นใจว่าบริการนำเข้า ของเรา รวดเร็วกว่า ง่ายกว่าและปลอดภัยกว่าใคร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมแก้ปัญหาให้คุณด้านเอกสาร รวมถึงการเดินพิธีการนำเข้าผ่านศุลกากร พร้อมบริการส่งตรงทั่วไทยถึงหน้าบ้านคุณ

บริการส่งพัสดุไปสิงค์โปร

บริการครบวงจรด้านการนำเข้าสินค้า ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ใกล้หรือไกล เรามั่นใจว่าบริการนำเข้า ของเรา รวดเร็วกว่า ง่ายกว่าและปลอดภัยกว่าใคร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมแก้ปัญหาให้คุณด้านเอกสาร รวมถึงการเดินพิธีการนำเข้าผ่านศุลกากร พร้อมบริการส่งตรงทั่วไทยถึงหน้าบ้านคุณ

บริการส่งพัสดุไปแอฟริกา

บริการครบวงจรด้านการนำเข้าสินค้า ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ใกล้หรือไกล เรามั่นใจว่าบริการนำเข้า ของเรา รวดเร็วกว่า ง่ายกว่าและปลอดภัยกว่าใคร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมแก้ปัญหาให้คุณด้านเอกสาร รวมถึงการเดินพิธีการนำเข้าผ่านศุลกากร พร้อมบริการส่งตรงทั่วไทยถึงหน้าบ้านคุณ

บริการส่งสินค้าทางเรือ ไปต่างประเทศทั่วโลก

บริการครบวงจรด้านการนำเข้าสินค้า ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ใกล้หรือไกล เรามั่นใจว่าบริการนำเข้า ของเรา รวดเร็วกว่า ง่ายกว่าและปลอดภัยกว่าใคร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมแก้ปัญหาให้คุณด้านเอกสาร รวมถึงการเดินพิธีการนำเข้าผ่านศุลกากร พร้อมบริการส่งตรงทั่วไทยถึงหน้าบ้านคุณ

แบบไม่เต็มตู้ (LCL)
  • แบบไม่เต็มตู้คอนเทรนเนอร์
  •    สินค้าตั้งแต่ 1 คิวบิกเมตรขึ้นไป
  •    ระยะเวลา : เอเชีย 3-15 วัน
  •    ระยะเวลา : ยุโรป อเมริกา 20-50 วัน
แบบเต็มตู้ (FCL)
  • แบบเต็มตู้คอนเทรนเนอร์
  • สินค้าตั้งแต่ 10 คิวบิกเมตรขึ้นไป
  • ระยะเวลา : เอเชีย 3-15 วัน
  • ระยะเวลา : ยุโรป อเมริกา 20-50 วัน
ไปได้กว่า 2000 เมืองใน 195 ประเทศทั่วโลก

บริการครบวงจรด้านการนำเข้าสินค้า ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ใกล้หรือไกล เรามั่นใจว่าบริการนำเข้า ของเรา รวดเร็วกว่า ง่ายกว่าและปลอดภัยกว่าใคร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมแก้ปัญหาให้คุณด้านเอกสาร รวมถึงการเดินพิธีการนำเข้าผ่านศุลกากร พร้อมบริการส่งตรงทั่วไทยถึงหน้าบ้านคุณ

ไปได้กว่า 2000 เมืองใน 195 ประเทศทั่วโลก

บริการครบวงจรด้านการนำเข้าสินค้า ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ใกล้หรือไกล เรามั่นใจว่าบริการนำเข้า ของเรา รวดเร็วกว่า ง่ายกว่าและปลอดภัยกว่าใคร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมแก้ปัญหาให้คุณด้านเอกสาร รวมถึงการเดินพิธีการนำเข้าผ่านศุลกากร พร้อมบริการส่งตรงทั่วไทยถึงหน้าบ้านคุณ

สามารถส่งออกสินค้าได้หลากหลายประเภท

บริการครบวงจรด้านการนำเข้าสินค้า ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ใกล้หรือไกล เรามั่นใจว่าบริการนำเข้า ของเรา รวดเร็วกว่า ง่ายกว่าและปลอดภัยกว่าใคร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมแก้ปัญหาให้คุณด้านเอกสาร รวมถึงการเดินพิธีการนำเข้าผ่านศุลกากร พร้อมบริการส่งตรงทั่วไทยถึงหน้าบ้านคุณ

ขนส่งพัสดุระหว่างประเทศ สู่ 3 ประเทศหลักในอาเซียน

บริการครบวงจรด้านการนำเข้าสินค้า ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ใกล้หรือไกล เรามั่นใจว่าบริการนำเข้า ของเรา รวดเร็วกว่า ง่ายกว่าและปลอดภัยกว่าใคร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมแก้ปัญหาให้คุณด้านเอกสาร รวมถึงการเดินพิธีการนำเข้าผ่านศุลกากร พร้อมบริการส่งตรงทั่วไทยถึงหน้าบ้านคุณ

ขนส่งไป สิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย

บริการครบวงจรด้านการนำเข้าสินค้า ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ใกล้หรือไกล เรามั่นใจว่าบริการนำเข้า ของเรา รวดเร็วกว่า ง่ายกว่าและปลอดภัยกว่าใคร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมแก้ปัญหาให้คุณด้านเอกสาร รวมถึงการเดินพิธีการนำเข้าผ่านศุลกากร พร้อมบริการส่งตรงทั่วไทยถึงหน้าบ้านคุณ

ระยะเวลานำส่งโดยประมาณ 3-5 วันทำการ

บริการครบวงจรด้านการนำเข้าสินค้า ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ใกล้หรือไกล เรามั่นใจว่าบริการนำเข้า ของเรา รวดเร็วกว่า ง่ายกว่าและปลอดภัยกว่าใคร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมแก้ปัญหาให้คุณด้านเอกสาร รวมถึงการเดินพิธีการนำเข้าผ่านศุลกากร พร้อมบริการส่งตรงทั่วไทยถึงหน้าบ้านคุณ

ระยะเวลานำส่งโดยประมาณ 3-5 วันทำการ

บริการครบวงจรด้านการนำเข้าสินค้า ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ใกล้หรือไกล เรามั่นใจว่าบริการนำเข้า ของเรา รวดเร็วกว่า ง่ายกว่าและปลอดภัยกว่าใคร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมแก้ปัญหาให้คุณด้านเอกสาร รวมถึงการเดินพิธีการนำเข้าผ่านศุลกากร พร้อมบริการส่งตรงทั่วไทยถึงหน้าบ้านคุณ

ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

บริการครบวงจรด้านการนำเข้าสินค้า ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ใกล้หรือไกล เรามั่นใจว่าบริการนำเข้า ของเรา รวดเร็วกว่า ง่ายกว่าและปลอดภัยกว่าใคร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมแก้ปัญหาให้คุณด้านเอกสาร รวมถึงการเดินพิธีการนำเข้าผ่านศุลกากร พร้อมบริการส่งตรงทั่วไทยถึงหน้าบ้านคุณ

WE ARE LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED.

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรชั้นนำของไทย ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก โดยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในใจของลูกค้าและพนักงาน

REWARD & CERTIFICATE

PRIME MINISTER’ S EXPORT AWARD 2019

The Winner in Best Service Enterprise Category

EXCELLENT LOGISTICS MANAGEMENT AWARD – ELMA

2016 The Winner in 3rd Party Logistics Services Provider Category
2019
The Winner in International Freight Forwarding Category

ความประทับใจจากลูกค้าคนสำคัญ

คุณวิจิตรา

คุณวิจิตรา

เจ้าของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

คิดไม่ผิดที่เลือกใช้บริการ ตอบโจทย์ธุรกิจค้าขายออนไลน์ระหว่างประเทศได้มาก ลูกค้าปลายทางได้รับสินค้ารวดเร็วครบถ้วน ใช้บริการต่อแน่นอนค่ะ

คุณกนกภรณ์

คุณกนกภรณ์

ธุรกิจส่วนตัว

คุณอิสสระดูแลเราเหมือนคนในครอบครัว คอยให้คำปรึกษาเรื่องข้อมูลขนส่งสินค้าครบทุกขั้นตอน มีการอัปเดตเรื่องงานอยู่ตลอดเวลา ประทับใจมากค่ะ

คุณอู๋

คุณอู๋

เจ้าของโรงงาน

นี่ขึ้นปีที่ 5 แล้วที่ให้คุณอิสสระดูแลการนำเข้า-ส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ คอยแนะนำและเอาใจใส่เรื่องงานดีมากๆ ไม่ผิดหวังจริงๆ ครับ

ข่าวสารโลจิสติกส์ที่น่าสนใจ

พาณิชย์หนุนโลจิสติกส์ไทย เปิดเสวนาสร้างขีดความสามารถการสู่เวทีโลก

พาณิชย์หนุนโลจิสติกส์ไทย เปิดเสวนาสร้างขีดความสามารถการสู่เวทีโลก

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมจัดเสวนาออนไลน์เปิดตัวรางวัลเกียรติยศวงการโลจิสติกส์ไทย ELMA 2021 ทั้งนี้ การจัดประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์...

read more
จีนหนุน “เชียงของ” ฮับโลจิสติกส์เชื่อมคุนหมิง เร่งพัฒนารถไฟ-ถนน

จีนหนุน “เชียงของ” ฮับโลจิสติกส์เชื่อมคุนหมิง เร่งพัฒนารถไฟ-ถนน

อ.ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ  หัวหน้าศูนย์ China Intelligence Center วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวในการสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “เขตศุลกากรพิเศษพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนมณฑลยูนนานและรถไฟลาว-จีน...

read more